TL;DR verzia:

Vaše údaje nechcem, komentáre nemám a na analytiku zvysoka …! Na webe fungujú len technické cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu stránky. Nezbieram adresy, kontakty, známky ani pokémonov.

Verzia pre právnikov a inú chamraď:

010. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu Grečnár.sk je Juraj Grečnár.
 2. Portál Grečnár.sk je určený na súkromné, vzdelávacie a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli Grečnár.sk sa vymedzuje týmito podmienkami.
 4. Podmienkou využívania služieb a navštevovania na Grečnár.sk je bezvýhradný súhlas používateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak používateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

001. Ochrana súkromia na portáli Grečnár.sk

 1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov Grečnár.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu používateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Vo všeobecnosti môže používateľ navštíviť Grečnár.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré z prvkov na Grečnár.sk môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Používanie cookies je možné úplne zakázať zo strany návštevníka a to v internetovom prehliadači. V takom prípade však nemusí Grečnár.sk fungovať správne. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény Grečnár.sk.
 3. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže Prevádzkovateľ využívať na účely skvalitňovania svojich služieb a technické zabezpečenie fungovania portálu, taktiež na identifikáciu používateľov oprávnených využívať rozšírené služby portálu. Nevyužíva ich na žiadne marketingové účely.

101. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Grečnár.sk

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na úplnú funkčnosť služieb a prvkov Grečnár.sk, zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s nefunkčnosťou, alebo nesprávnym používaním Grečnár.sk.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a fórach a aktivity používateľov. Príspevky do diskusií, fór a na nástenkách ako aj profily používateľov vyjadrujú názory používateľov a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo prevádzkovateľ portálu vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy, narúšajú súkromie osôb, sú urážlivého, alebo hanlivého charakteru a porušujú ústavu a zákony Slovenskej republiky.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, taktiež má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webu a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Správy a prvky na stránke označené ako PR, Inzercia, Reklama, TS, Tlačová správa, OTS sú dodávané treťou stranou a Grečnár.sk nenesie zodpovednosť za obsah.

111. Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb, subdomén a sesterských webov Grečnár.sk, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Používateľom služieb na Grečnár.sk je zakázané:
  1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  2. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  3. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  4. propagovať vojnu alebo opisovať kruté, alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  5. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  6. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  7. propagovať pornografiu,
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
 3. Používateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Grečnár.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

110. Pravidlá diskusií a komunikácie na Grečnár.sk

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity v diskusiách medzi používateľmi.
 2. Diskusia na stránkach Grecnar.sk nie je bežne dostupná, pokiaľ nie je na konkrétnej časti uvedené explicitne inak.
 3. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory čitateľov a návštevníkov Grečnár.sk a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
 4. V diskusii a komunikácii medzi používateľmi je zakázané pridávať príspevky, ktoré:
  1. obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,
  2. podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti,
  3. propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
  4. obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
  5. šíria ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
  6. opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty,
  7. vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. používateľ nemôže brániť v diskusii ostatným používateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných používateľov.
 6. Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto pravidlá, môže túto skutočnosť oznámiť elektronicky na adrese juraj@grecnar.sk.

100. Pravidlá používania a pridávania obsahu

 1. Obsah na Grečnár.sk je chránený autorským zákonom a európskym právom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku, prípadne inom jazyku, ak je obsah tvorený v ňom, bez písomného povolenia Prevádzkovateľ je zakázané. Prevádzkovateľ ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na Grečnár.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom “spravodajská licencia vyhradená”, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
 2. Používateľ, ktorý zverejňuje na Grečnár.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Grečnár.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu, pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak.
 3. Žiadny používateľ portálu Grečnár.sk nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom, pokiaľ na to nemá písomný súhlas prevádzkovateľa. V prípade porušenia tohto bodu sa popoužívateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu sankciu za každý takto využitý text, respektíve článok, jeho časť, obrázok, audiosúbor, videosúbor, alebo audio-videosúbor. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov, pri anotáciách (perexe) a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov, či iného zdieľania na internete.
 4. Používateľ poskytujúci obsah Prevádzkovateľovi vyhlasuje, že je oprávnený dodať Prevádzkovateľovi za účelom použitia na Grečnár.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Vyhlasuje tiež, že k príspevkom dodaným alebo použitým na Grečnár.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), udeľuje Prevádzkovateľ súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na Grečnár.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia, ak nebolo dohodnuté inak.
 5. Používateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb používateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 6. Zverejnením svojich príspevkov na Grečnár.sk používateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov.

011. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Grečnár.sk a to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Grečnár.sk. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke Grečnár.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Grečnár.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. júla 2018.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!